Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2017

malenka
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viabylejaka bylejaka
malenka
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc viabylejaka bylejaka
malenka
Reposted fromjasminum jasminum viasophielaura sophielaura
malenka
Tak na to nie patrzyłam nigdy...
malenka
5782 17c4
mood
Reposted fromheroinee heroinee viabylejaka bylejaka
malenka
7257 3cdd 500
collage by Sasha Kitayeva
Reposted fromhollowsky hollowsky viasophielaura sophielaura

February 17 2017

malenka
Stań się lepszym człowiekiem. I zanim poznasz kogoś upewnij się, że znasz siebie, i że nie będziesz chciał być taki jak on chce, ale będziesz sobą.
— Gabriel Garcia Marquez
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaraissa raissa

July 07 2015

malenka
3356 461e 500
Reposted fromczyzewna czyzewna viaraissa raissa
malenka
malenka

July 06 2015

malenka
9353 7898
Reposted fromtrickster trickster viaraissa raissa
2562 1b50 500

Krakow, Poland (by Røyskatt)

malenka
6766 8281
Reposted fromgoaskalice goaskalice

June 24 2015

malenka
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
malenka
7823 7add 500
malenka
6992 b68b

Love Will Tear Us Apart handwritten by Ian Curtis.

malenka
8289 c77f 500
malenka
0151 2eda
Reposted fromnyaako nyaako viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
malenka
0146 f3b5
Reposted fromnyaako nyaako viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl